Vartotojų apsauga

 

Nuo 2012 m. sausio 2 d. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų bei finansų rinkos dalyvių ginčus, o taip pat atskiruose įstatymuose nustatyta tvarka – skundus dėl finansų rinkos dalyvių.

Vartotojų su finansų rinkos dalyviais ginčai Lietuvos banke nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei  „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis", patvirtintomis 2016 m. sausio 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-11 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".

Pateikite prašymą dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo Lietuvos bankui elektroniniu būdu per elektroninį ginčų nagrinėjimo įrankį: