Mes Europoje

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), Lietuvos bankas tapo Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi ir kartu su visų ES valstybių narių centriniais bankais dalyvauja rengiant ir priimant Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimus, vykdant ECBS uždavinius. 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai prisijungus prie euro zonos, Lietuvos bankas prisidės įgyvendinant visus per Eurosistemą vykdomus svarbiausius ECBS uždavinius, įskaitant euro zonos pinigų politikos nustatymą.

Nuo Lietuvos narystės ES pradžios Lietuvos banko valdybos pirmininkas kartu su kitais ES nacionalinių centrinių bankų valdytojais dalyvauja ECB bendrosios tarybos, vieno iš trijų ECB sprendimus priimančių organų, darbe. Lietuvos banko atstovai dalyvauja ECBS komitetų bei Žmogiškųjų išteklių konferencijos ir jų įsteigtų darbo grupių darbe.

2014 m. liepos 23 d. ES Bendrųjų reikalų ministrų tarybai priėmus sprendimą leisti Lietuvai nuo 2015 m. sausio 1 d. prisijungti prie euro zonos, Lietuvos banko valdybos pirmininkas pradėjo stebėtojo teisėmis dalyvauti euro zonos pinigų politiką nustatančios ECB valdančiosios tarybos posėdžiuose, o Lietuvos banko atstovai – Eurosistemos sudėties ECBS komitetų veikloje.

n375/euras_siuzetas.jpg

Lietuvos bankas dalyvauja ir kitų ES institucijų veikloje, rengiant ir priimant sprendimus su nacionalinio centrinio banko funkcijomis susijusiose srityse. Lietuvos banko atstovai dalyvauja ES Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse. Svarbiausi forumai – neformalūs ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos bei Ekonomikos ir finansų komiteto, taip pat 2011 m. savo veiklą pradėjusių Europos sisteminės rizikos valdybos ir Europos priežiūros institucijų posėdžiai.

SUSIJUSI INFORMACIJA

IŠORINĖS NUORODOS