Mes Europoje

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, Lietuvos bankas tapo Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi ir dalyvauja rengiant ir priimant Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimus, vykdant ECBS uždavinius.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas kartu su kitais ES nacionalinių centrinių bankų valdytojais dalyvauja ECB bendrosios tarybos, vieno iš trijų ECB sprendimus priimančių organų, darbe. Lietuvos banko atstovai dalyvauja ECBS komitetų bei Žmogiškųjų išteklių konferencijos ir jų įsteigtų darbo grupių darbe.

Lietuvos bankas dalyvauja ir kitų ES institucijų veikloje, rengiant ir priimant sprendimus su nacionalinio centrinio banko funkcijomis susijusiose srityse. Lietuvos banko atstovai dalyvauja ES Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse. Svarbiausi forumai – neformalūs ES Ekonomikos ir finansų tarybos bei Ekonomikos ir finansų komiteto, taip pat 2011 m. savo veiklą pradėjusios Europos sisteminės rizikos valdybos posėdžiai.

n375/euras_siuzetas.jpg

Sutartyje dėl ES veikimo įtvirtinta nuostata, kad visos ES valstybės narės privalo derinti savo ekonominę politiką, taip pat ir valiutų kurso politiką, vykdyti tinkamą fiskalinę politiką ir įstoti į euro zoną, kai įvykdo Sutartyje nustatytas bendrosios valiutos įvedimo sąlygas. Lietuva, įvykdžiusi Sutartyje nustatytus reikalavimus, numato ateityje įvesti eurą.

SUSIJUSI INFORMACIJA

IŠORINĖS NUORODOS