NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Lietuvos banko valdybos nutarimai

2013 m. vasario 28 d.

Oficialaus pasiūlymo teikėjas turės atskleisti daugiau informacijos

Lietuvos banko valdyba, siekdama įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktus, užtikrinančius visapusišką investuotojų apsaugą, vertybinių popierių rinkos efektyvumą ir atsižvelgdama į poreikį užtikrinti vertybinių popierių rinką reguliuojančių poįstatyminių teisės aktų veiksmingumą ir dinamiką reguliuojant finansų rinką, patvirtino aštuonis teisės aktus.

Lietuvos banko valdyba patvirtino šešis dokumentus, kuriuose pakeisti buvusios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimais patvirtinti teisės aktai atsižvelgiant į įgyvendintą finansų rinkos pertvarką, praktikoje kylančias teisės aktų taikymo problemas, taip pat padaryta redakcinio pobūdžio pakeitimų.

Du svarbesni pakeitimai padaryti Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklėse. Tais atvejais, kai oficialų siūlymą teiks juridinis asmuo, bus reikalaujama atskleisti to juridinio asmens dalyvius iki fizinio asmens, turinčio daugiau kaip 10 procentų to juridinio asmens kapitalo ir (ar) balsų. Atsižvelgiant į tai, kad pasitaikydavo piktnaudžiavimų teikiant dokumentus Lietuvos bankui, nustatytas 20 dienų terminas, skaičiuojant nuo pirmųjų Lietuvos banko pateiktų pastabų dėl oficialaus siūlymo cirkuliaro, per kurį oficialaus siūlymo teikėjas turės ištaisyti visus trūkumus ir pateikti visus trūkstamus dokumentus.

Tai pat pakeistos: Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklės; Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklės; Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės; Pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklės; Reglamentuojamos informacijos viešo skelbimo taisyklės; Emitentų vadovų pranešimų apie sandorius dėl emitento vertybinių popierių taisyklės.

Į Vertybinių popierių prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo taisykles perkelti Europos Sąjungos Prospektų direktyvoje nustatyti daugiausia techninio pobūdžio prospektų rengimo reikalavimai, susiję su prospekto kalba, struktūra, informacijos išdėstymo eiliškumu, prospekto tvirtinimu, galiojimu ir kt. Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimai ir atvejai, kai jo rengti nereikia, numato, kad informacinį dokumentą reikės rengti, kai emisijos vertė bus nuo 100 tūkst. eurų iki 5 mln. eurų.

Patvirtinti antrosios serijos 2 litų keturių monetų reversų grafiniai projektai

Lietuvos banko valdyba patvirtino Giedriaus Paulauskio sukurtus antrosios serijos 2 litų keturių kolekcinių (proginių) apyvartinių monetų reversų grafinius projektus. Jose bus pavaizduoti gamtos ir žmogaus kūriniai: Puntukas, Stelmužės ąžuolas, kurėnas ir verpstė. Monetas su tokiais vaizdais į apyvartą numatyta išleisti šių metų ketvirtąjį ketvirtį.

2 litų keturių kolekcinių (proginių) apyvartinių monetų pirmoji serija išleista pernai. Ji skirta šalies kurortams. 

Patvirtinti dviejų monetų, skirtų Sąjūdžio 25-mečiui, etalonai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės (proginės) ir 25 litų kolekcinės (proginės) apyvartinės monetų, skirtų Lietuvos sąjūdžio įkūrimo 25-mečiui (iš serijos „Lietuvos nepriklausomybės kelias“), etalonus.

Šių monetų grafinius projektus sukūrė ir gipsinius modelius pagamino Rytas Jonas Belevičius.

Monetų etalonus pagamino UAB Lietuvos monetų kalykla.            

Monetas numatyta išleisti į apyvartą šių metų antrąją ketvirtį.

Pasidalyk: