Išankstinis duomenų skelbimo kalendorius

(Skelbiamas vykdant TVF patvirtintų Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus)

      Duomenų skelbimas**  
Rodiklių grupė Periodiš-
kumas*
Pastabos  Lapkritis Gruodis   Sausis  Vasaris Duomenis
skelbia
Realusis sektorius
Nacionalinės sąskaitos (BVP) K   27
2015-III
    29
2015-IV
Lietuvos statistikos departamentas
Parduotos produkcijos indeksas M   23
2015 10
21
2015 11
22
2015 12
22
2016 01
Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai M   30
2015 11
30
2015 12
29
2016 01
29
2016 02
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: užimtumas K   13
2015-III
    12
2015-IV
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: nedarbo lygis K   13
2015-III
    12
2015-IV
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: vidutinis darbo užmokestis K   24
2015-III
    24
2015-IV
Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas M   9
2015 10
8
2015 11
11
2015 12
12
2016 01
Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų indeksas M   10
2015 10
9
2015 11
12
2015 12
11
2016 01
Lietuvos statistikos departamentas
Fiskalinis sektorius
Valdžios sektoriaus duomenys K  

 

 29
2015-III

 

 

Finansų ministerija
Centrinės valdžios duomenys M   30
2015 10
30
2015 11
29
2015 12
29
2016 01
Finansų ministerija
Centrinės valdžios skola M   30
2015 10
30
2015 11
29
2015 12
29
2016 01
Finansų ministerija
Finansų sektorius
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius M   26
2015 10 31
30
2015 11 30
29
2015 12 31
25
2016 01 31
Lietuvos bankas
Lietuvos banko balansas M1   13
2015 10 31
14
2015 11 30
14
2015 12 31
12
2016 01 31
Lietuvos bankas
Palūkanų normos: D, M 1/         Lietuvos bankas
* Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normos M   26
2015 10
30
2015 11
29
2015 12
25
2016 01
Lietuvos bankas
* Tarpbankinio skolinimo palūkanų normos M   9
2015 10
8
2015 11
12
2015 12
9
2016 01
Lietuvos bankas
Mokėjimų statistika K   6
2015-III
    5
2015-IV
Lietuvos bankas
Finansinių sąskaitų statistika K       8
2015-III
  Lietuvos bankas
Akcijų kainų indeksai D 2/         Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos bankas
Išorės sektorius
Mokėjimų balansas (ketvirčio) K     21
2015-III
    Lietuvos bankas
Mokėjimų balansas (mėnesio) M3   12
2015 09
14
2015 10
13
2015 11
12
2015 12
Lietuvos bankas
Oficialiosios tarptautinės atsargos M2   6
2015 10 31
7
2015 11 30
7
2015 12 31
5
2016 01 31
Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas M4   10
2015 10 31
10
2015 11 30
11
2015 12 31
10
2016 01 31
Lietuvos bankas
Užsienio prekyba M3   6
2015 09
10
2015 10
8
2015 11
9
2015 12
Lietuvos statistikos departamentas
Tarptautinių investicijų balansas K     21
2015-III
    Lietuvos bankas
Tiesioginės užsienio investicijos K       6
2015-III
  Lietuvos bankas
Bendroji šalies skola užsieniui K     21
2015-III
    Lietuvos bankas
Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas K     28
2015-III
    Lietuvos bankas
Grynoji šalies skola užsieniui K     21
2015-III
    Lietuvos bankas
Valiutų santykiai D 3/         Lietuvos bankas
Duomenys apie gyventojus
Gyventojų skaičius Mt 4/    

11
2015

 

Lietuvos statistikos departamentas
* D - kasdieniai duomenys; jei kitaip nenurodyta, skelbiami tą pačią dieną.
M - mėnesiniai (arba mėnesio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.
M1 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per dvi savaites jam pasibaigus.
M2 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per savaitę jam pasibaigus.
M3 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 6-7 savaites jam pasibaigus.
M4 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per 10 dienų jam pasibaigus.
K - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per ketvirtį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Mt - metiniai duomenys; turi būti paskelbti per 2 mėnesius ataskaitiniams metams pasibaigus.
** Pateikiamos datos, kada duomenys paskelbiami pirmą kartą. Laikotarpis (arba data), kurio duomenys skelbiami, nurodytas antroje atitinkamo langelio eilutėje.
 
1/ Aukcionuose parduotų Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas skelbiamas aukciono dieną.
2/ Duomenys atnaujinami kasdien. Lietuvos bankas, vykdydamas Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, savo svetainėje Internete pateikia nuorodą į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius svetainę.
3/ Valiutų santykiai skelbiami kasdien.
4/ DPSS apibrėžia tik metinių duomenų skelbimą.