Išankstinis duomenų skelbimo kalendorius

(Skelbiamas vykdant TVF patvirtintų Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus)

      Duomenų skelbimas**  
Rodiklių grupė Periodiš-
kumas*
Pastabos  Vasaris  Kovas  Balandis  Gegužė Duomenis
skelbia
Realusis sektorius
Nacionalinės sąskaitos (BVP) K   29
2015-IV
    31
2016-I
Lietuvos statistikos departamentas
Parduotos produkcijos indeksas M   22
2016 01
21
2016 02
21
2016 03
23
2016 04
Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai M   29
2016 02
31
2016 03
29
2016 04
31
2016 05
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: užimtumas K   12
2015-IV
    13
2016-I
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: nedarbo lygis K   12
2015-IV
    13
2016-I
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: vidutinis darbo užmokestis K   24
2015-IV
    25
2016-I
Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas M   12
2016 01
8
2016 02
8
2016 03
9
2016 04
Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų indeksas M   11
2016 01
9
2016 02
11
2016 03
10
2016 04
Lietuvos statistikos departamentas
Fiskalinis sektorius
Valdžios sektoriaus duomenys K  

 

 

22
2015-IV 

 

Finansų ministerija
Centrinės valdžios duomenys M   29
2016 01
31
2016 02
29
2016 03
31
2016 04
Finansų ministerija
Centrinės valdžios skola M   29
2016 01
31
2016 02
29
2016 03
31
2016 04
Finansų ministerija
Finansų sektorius
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius M   25
2016 01 31
29
2016 02 29
27
2016 03 31
31
2016 04 30
Lietuvos bankas
Lietuvos banko balansas M1   12
2016 01 31
14
2016 02 29
14
2016 03 31
13
2016 04 30
Lietuvos bankas
Investicinių fondų balanso statistika M5   22
2015 12 31
22
2016 01 31
20
2016 02 29
19
2016 03 31
Lietuvos bankas
Palūkanų normos: D, M 1/         Lietuvos bankas
* Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normos M   25
2016 01
29
2016 02
27
2016 03
31
2016 04
Lietuvos bankas
* Tarpbankinio skolinimo palūkanų normos M   9
2016 01
9
2016 02
11
2016 03
10
2016 04
Lietuvos bankas
Mokėjimų statistika K   5
2015-IV
    6
2016-I
Lietuvos bankas
Finansinių sąskaitų statistika K1       8
2015-IV
  Lietuvos bankas
Akcijų kainų indeksai D 2/         Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos bankas
Išorės sektorius
Mokėjimų balansas (ketvirčio) K     21
2015-IV
    Lietuvos bankas
Mokėjimų balansas (mėnesio) M3   12
2015 12
15
2016 01
13
2016 02
13
2016 03
Lietuvos bankas
Oficialiosios tarptautinės atsargos M2   5
2016 01 31
7
2016 02 29
7
2016 03 31
6
2016 04 30
Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas M4   10
2016 01 31
10
2016 02 29
11
2016 03 31
10
2016 04 30
Lietuvos bankas
Užsienio prekyba M3   9
2015 12
10
2016 01
8
2016 02
10
2016 03
Lietuvos statistikos departamentas
Tarptautinių investicijų balansas K     21
2015-IV
    Lietuvos bankas
Tiesioginės užsienio investicijos K       1
2015-IV
  Lietuvos bankas
Bendroji šalies skola užsieniui K     21
2015-IV
    Lietuvos bankas
Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas K     29
2015-IV
    Lietuvos bankas
Grynoji šalies skola užsieniui K     21
2015-IV
    Lietuvos bankas
Valiutų santykiai D 3/         Lietuvos bankas
Duomenys apie gyventojus
Gyventojų skaičius Mt 4/

 

 

 

 

Lietuvos statistikos departamentas
* D - kasdieniai duomenys; jei kitaip nenurodyta, skelbiami tą pačią dieną.
M - mėnesiniai (arba mėnesio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.
M1 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per dvi savaites jam pasibaigus.
M2 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per savaitę jam pasibaigus.
M3 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 6-7 savaites jam pasibaigus.
M4 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per 10 dienų jam pasibaigus.
M5 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 35 darbo dienas jam pasibaigus.
K - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per ketvirtį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
K1 - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys turi būti paskelbti per 100 dienų ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.
Mt - metiniai duomenys; turi būti paskelbti per 2 mėnesius ataskaitiniams metams pasibaigus.
** Pateikiamos datos, kada duomenys paskelbiami pirmą kartą. Laikotarpis (arba data), kurio duomenys skelbiami, nurodytas antroje atitinkamo langelio eilutėje.
 
1/ Aukcionuose parduotų Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas skelbiamas aukciono dieną.
2/ Duomenys atnaujinami kasdien. Lietuvos bankas, vykdydamas Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, savo svetainėje Internete pateikia nuorodą į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius svetainę.
3/ Valiutų santykiai skelbiami kasdien.
4/ DPSS apibrėžia tik metinių duomenų skelbimą.