Išankstinis duomenų skelbimo kalendorius

(Skelbiamas vykdant TVF patvirtintų Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus)

      Duomenų skelbimas**  
Rodiklių grupė Periodiš-
kumas*
Pastabos Sausis   Vasaris  Kovas  Balandis Duomenis
skelbia
Realusis sektorius
Nacionalinės sąskaitos (BVP) K     27
2014-IV
    Lietuvos statistikos departamentas
Parduotos produkcijos indeksas M   21
2014 12
23
2015 01
23
2015 02
21
2015 03
Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai M   30
2015 01
27
2015 02
30
2015 03
30
2015 04
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: užimtumas K     13
2014-IV
    Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: nedarbo lygis K     13
2014-IV
    Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: vidutinis darbo užmokestis K     25
2014-IV
    Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas M   9
2014 12
13
2015 01
9
2015 02
9
2015 03
Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų indeksas M   12
2014 12
12
2015 01
10
2015 02
10
2015 03
Lietuvos statistikos departamentas
Fiskalinis sektorius
Valdžios sektoriaus duomenys K  

 

 

 

24
2014-IV 

Finansų ministerija
Centrinės valdžios duomenys M   30
2014 12
27
2015 01
31
2015 02
30
2015 03
Finansų ministerija
Centrinės valdžios skola M   30
2014 12
27
2015 01
31
2015 02
30
2015 03
Finansų ministerija
Finansų sektorius
Pinigų apžvalga M   29
2014 12 31
26
2015 01 31
26
2015 02 28
29
2015 03 31
Lietuvos bankas
Lietuvos banko balansas M1   14
2014 12 31
13
2015 01 31
13
2015 02 28
14
2015 03 31
Lietuvos bankas
Palūkanų normos: D, M 1/         Lietuvos bankas
* Pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normos M   29
2014 12
26
2015 01
26
2015 02
29
2015 03
Lietuvos bankas
* Tarpbankinio skolinimo palūkanų normos M   9
2014 12
9
2015 01
9
2015 02
9
2015 03
Lietuvos bankas
Mokėjimo priemonių statistika K     6
2014-IV
    Lietuvos bankas
Finansinių sąskaitų statistika K   8
2014-III
    10
2014-IV
Lietuvos bankas
Akcijų kainų indeksai D 2/         Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos bankas
Išorės sektorius
Mokėjimų balansas (ketvirčio) K       24
2014-IV
  Lietuvos bankas
Mokėjimų balansas (mėnesio) M3   13
2014 11
13
2014 12
13
2015 01
13
2015 02
Lietuvos bankas
Oficialiosios tarptautinės atsargos M2   7
2014 12 31
6
2015 01 31
6
2015 02 28
7
2015 03 31
Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas M2   7
2014 12 31
10
2015 01 31
10
2015 02 28
10
2015 03 31
Lietuvos bankas
Užsienio prekyba M3   9
2014 11
6
2014 12
10
2015 01
9
2015 02
Lietuvos statistikos departamentas
Tarptautinių investicijų balansas K       24
2014-IV
  Lietuvos bankas
Tiesioginės užsienio investicijos K   6
2014-III
    2
2014-IV
Lietuvos bankas
Bendroji šalies skola užsieniui K       24
2014-IV
  Lietuvos bankas
Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas K       30
2014-IV
  Lietuvos bankas
Grynoji šalies skola užsieniui K       24
2014-IV
  Lietuvos bankas
Valiutų santykiai D 3/         Lietuvos bankas
Duomenys apie gyventojus
Gyventojų skaičius Mt 4/ 9
2014
      Lietuvos statistikos departamentas
* D - kasdieniai duomenys; jei kitaip nenurodyta, skelbiami tą pačią dieną.
M - mėnesiniai (arba mėnesio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.
M1 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per dvi savaites jam pasibaigus.
M2 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per savaitę jam pasibaigus.
M3 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 6-7 savaites jam pasibaigus.
K - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per ketvirtį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Mt - metiniai duomenys; turi būti paskelbti per 2 mėnesius ataskaitiniams metams pasibaigus.
** Pateikiamos datos, kada duomenys paskelbiami pirmą kartą. Laikotarpis (arba data), kurio duomenys skelbiami, nurodytas antroje atitinkamo langelio eilutėje.
 
1/ Aukcionuose parduotų Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas skelbiamas aukciono dieną.
2/ Duomenys atnaujinami kasdien. Lietuvos bankas, vykdydamas Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, savo svetainėje Internete pateikia nuorodą į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius svetainę.
3/ Valiutų santykiai skelbiami kasdien.
4/ DPSS apibrėžia tik metinių duomenų skelbimą.