Išankstinis duomenų skelbimo kalendorius

 (Skelbiamas vykdant TVF patvirtintų Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus)

      Duomenų skelbimas**  
Rodiklių grupė Periodiš-
kumas*
Pastabos  Gruodis Sausis  Vasaris  Kovas  Duomenis
skelbia
Realusis sektorius
Nacionalinės sąskaitos (BVP) K       28
2016-IV
  Lietuvos statistikos departamentas
Parduotos produkcijos indeksas M   21
2016 11
23
2016 12
22
2017 01
21
2017 02
Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai M   30
2016 12
30
2017 01
28
2017 02
31
2017 03
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: užimtumas K       13
2016-IV
  Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: nedarbo lygis K       13
2016-IV
  Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: vidutinis darbo užmokestis K       24
2016-IV
  Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas M   8
2016 11
11
2016 12
13
2017 01
8
2017 02
Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų indeksas M   9
2016 11
12
2016 12
10
2017 01
9
2017 02
Lietuvos statistikos departamentas
Fiskalinis sektorius
Valdžios sektoriaus duomenys K  

29
2016-III

 

 

 

Finansų ministerija
Centrinės valdžios duomenys M   30
2016 11
31
2016 12
28
2017 01
31
2017 02
Finansų ministerija
Centrinės valdžios skola M   30
2016 11
31
2016 12
28
2017 01
31
2017 02
Finansų ministerija
Finansų sektorius
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius M   29
2016 11 30
27
2016 12 31
27
2017 01 31
27
2017 02 28
Lietuvos bankas
Lietuvos banko balansas M1    14
2016 11 30
13
2016 12 31
14
2017 01 31
14
2017 02 28
Lietuvos bankas
Investicinių fondų balanso statistika M5   20
2016 10 31
19
2016 11 30
20
2016 12 31
22
2017 01 31
Lietuvos bankas
Palūkanų normos: D, M 1/         Lietuvos bankas
* Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normos M   29
2016 11
27
2016 12
27
2017 01
27
2017 02
Lietuvos bankas
* Tarpbankinio skolinimo palūkanų normos M    9
2016 11
10
2016 12
9
2017 01
9
2017 02
Lietuvos bankas
Mokėjimų statistika K       7
2016-IV
  Lietuvos bankas
Finansinių sąskaitų statistika K1     6
2016-III
    Lietuvos bankas
Akcijų kainų indeksai D 2/         Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos bankas
Išorės sektorius
Mokėjimų balansas (ketvirčio) K    21
2016-III
    23
2016-IV
Lietuvos bankas
Mokėjimų balansas (mėnesio) M3   14
2016 10
13
2016 11
13
2016 12
16
2017 01
Lietuvos bankas
Oficialiosios tarptautinės atsargos M2    7
2016 11 30
6
2016 12 31
7
2017 01 31
7
2017 02 28
Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas M4   9
2016 11 30
10
2016 12 31
10
2017 01 31
10
2017 02 28
Lietuvos bankas
Užsienio prekyba M3    9
2016 10
9
2016 11
9
2016 12
10
2017 01
Lietuvos statistikos departamentas
Tarptautinių investicijų balansas K    21
2016-III
    23
2016-IV
Lietuvos bankas
Tiesioginės užsienio investicijos K      6
2016-III
    Lietuvos bankas
Bendroji šalies skola užsieniui K   21
2016-III
    23
2016-IV
Lietuvos bankas
Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas K   28
2016-III
    30
2016-IV
Lietuvos bankas
Grynoji šalies skola užsieniui K    21
2016-III
    23
2016-IV
Lietuvos bankas
Valiutų santykiai D 3/         Lietuvos bankas
Duomenys apie gyventojus
Gyventojų skaičius Mt 4/

 

11
2016

 

 

Lietuvos statistikos departamentas
* D - kasdieniai duomenys; jei kitaip nenurodyta, skelbiami tą pačią dieną.
M - mėnesiniai (arba mėnesio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.
M1 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per dvi savaites jam pasibaigus.
M2 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per savaitę jam pasibaigus.
M3 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 6-7 savaites jam pasibaigus.
M4 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per 10 dienų jam pasibaigus.
M5 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 35 darbo dienas jam pasibaigus.
K - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per ketvirtį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
K1 - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys turi būti paskelbti per 100 dienų ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.
Mt - metiniai duomenys; turi būti paskelbti per 2 mėnesius ataskaitiniams metams pasibaigus.
** Pateikiamos datos, kada duomenys paskelbiami pirmą kartą. Laikotarpis (arba data), kurio duomenys skelbiami, nurodytas antroje atitinkamo langelio eilutėje.
 
1/ Aukcionuose parduotų Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas skelbiamas aukciono dieną.
2/ Duomenys atnaujinami kasdien. Lietuvos bankas, vykdydamas Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, savo svetainėje Internete pateikia nuorodą į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius svetainę.
3/ Valiutų santykiai skelbiami kasdien.
4/ DPSS apibrėžia tik metinių duomenų skelbimą.