Išankstinis duomenų skelbimo kalendorius

(Skelbiamas vykdant TVF patvirtintų Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus)

      Duomenų skelbimas**  
Rodiklių grupė Periodiš-
kumas*
Pastabos  Gegužė Birželis  Liepa  Rugpjūtis  Duomenis
skelbia
Realusis sektorius
Nacionalinės sąskaitos (BVP) K   29
2015-I
    28
2015-II
Lietuvos statistikos departamentas
Parduotos produkcijos indeksas M   21
2015 04
22
2015 05
21
2015 06
21
2015 07
Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai M   29
2015 05
29
2015 06
31
2015 07
28
2015 08
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: užimtumas K   18
2015-I
    14
2015-II
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: nedarbo lygis K   18
2015-I
    14
2015-II
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: vidutinis darbo užmokestis K   26
2015-I
    25
2015-II
Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas M   11
2015 04
8
2015 05
9
2015 06
10
2015 07
Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų indeksas M   12
2015 04
9
2015 05
10
2015 06
11
2015 07
Lietuvos statistikos departamentas
Fiskalinis sektorius
Valdžios sektoriaus duomenys K  

 

29
2015-I 

 

 

Finansų ministerija
Centrinės valdžios duomenys M   29
2015 04
30
2015 05
30
2015 06
31
2015 07
Finansų ministerija
Centrinės valdžios skola M   29
2015 04
30
2015 05
30
2015 06
31
2015 07
Finansų ministerija
Finansų sektorius
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius M   29
2015 04 30
26
2015 05 31
27
2015 06 30
27
2015 07 31
Lietuvos bankas
Lietuvos banko balansas M1   14
2015 04 30
12
2015 05 31
14
2015 06 30
14
2015 07 31
Lietuvos bankas
Palūkanų normos: D, M 1/         Lietuvos bankas
* Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normos M   29
2015 04
26
2015 05
27
2015 06
27
2015 07
Lietuvos bankas
* Tarpbankinio skolinimo palūkanų normos M   11
2015 04
8
2015 05
9
2015 06
10
2015 07
Lietuvos bankas
Mokėjimo priemonių statistika K     30
2015-I 
  7
2015-II
Lietuvos bankas
Finansinių sąskaitų statistika K       9
2015-I
  Lietuvos bankas
Akcijų kainų indeksai D 2/         Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos bankas
Išorės sektorius
Mokėjimų balansas (ketvirčio) K     22
2015-I
    Lietuvos bankas
Mokėjimų balansas (mėnesio) M3   14
2015 03
12
2015 04
14
2015 05
12
2015 06
Lietuvos bankas
Oficialiosios tarptautinės atsargos M2   7
2015 04 30
5
2015 05 31
7
2015 06 30
7
2015 07 31
Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas M2   11
2015 04 30
10
2015 05 31
10
2015 06 30
10
2015 07 31
Lietuvos bankas
Užsienio prekyba M3   8
2015 03
9
2015 04
10
2015 05
7
2015 06
Lietuvos statistikos departamentas
Tarptautinių investicijų balansas K     22
2015-I
    Lietuvos bankas
Tiesioginės užsienio investicijos K       1
2015-I
  Lietuvos bankas
Bendroji šalies skola užsieniui K     22
2015-I
    Lietuvos bankas
Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas K     29
2015-I
    Lietuvos bankas
Grynoji šalies skola užsieniui K     22
2015-I
    Lietuvos bankas
Valiutų santykiai D 3/         Lietuvos bankas
Duomenys apie gyventojus
Gyventojų skaičius Mt 4/         Lietuvos statistikos departamentas
* D - kasdieniai duomenys; jei kitaip nenurodyta, skelbiami tą pačią dieną.
M - mėnesiniai (arba mėnesio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.
M1 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per dvi savaites jam pasibaigus.
M2 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per savaitę jam pasibaigus.
M3 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 6-7 savaites jam pasibaigus.
K - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per ketvirtį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Mt - metiniai duomenys; turi būti paskelbti per 2 mėnesius ataskaitiniams metams pasibaigus.
** Pateikiamos datos, kada duomenys paskelbiami pirmą kartą. Laikotarpis (arba data), kurio duomenys skelbiami, nurodytas antroje atitinkamo langelio eilutėje.
 
1/ Aukcionuose parduotų Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas skelbiamas aukciono dieną.
2/ Duomenys atnaujinami kasdien. Lietuvos bankas, vykdydamas Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, savo svetainėje Internete pateikia nuorodą į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius svetainę.
3/ Valiutų santykiai skelbiami kasdien.
4/ DPSS apibrėžia tik metinių duomenų skelbimą.