Išankstinis duomenų skelbimo kalendorius

(Skelbiamas vykdant TVF patvirtintų Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus)

      Duomenų skelbimas**  
Rodiklių grupė Periodiš-
kumas*
Pastabos Rugsėjis Spalis   Lapkritis Gruodis  Duomenis
skelbia
Realusis sektorius
Nacionalinės sąskaitos (BVP) K       27
2015-III
  Lietuvos statistikos departamentas
Parduotos produkcijos indeksas M   21
2015 08
21
2015 09
23
2015 10
21
2015 11
Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai M   30
2015 09
30
2015 10
30
2015 11
30
2015 12
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: užimtumas K       13
2015-III
  Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: nedarbo lygis K       13
2015-III
  Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: vidutinis darbo užmokestis K       24
2015-III
  Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas M   8
2015 08
8
2015 09
9
2015 10
8
2015 11
Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų indeksas M   9
2015 08
9
2015 09
10
2015 10
9
2015 11
Lietuvos statistikos departamentas
Fiskalinis sektorius
Valdžios sektoriaus duomenys K  

28
2015-II 

 

 

 29
2015-III

Finansų ministerija
Centrinės valdžios duomenys M   30
2015 08
30
2015 09
30
2015 10
30
2015 11
Finansų ministerija
Centrinės valdžios skola M   30
2015 08
30
2015 09
30
2015 10
30
2015 11
Finansų ministerija
Finansų sektorius
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius M   25
2015 08 31
27
2015 09 30
26
2015 10 31
30
2015 11 30
Lietuvos bankas
Lietuvos banko balansas M1   14
2015 08 31
14
2015 09 30
13
2015 10 31
14
2015 11 30
Lietuvos bankas
Palūkanų normos: D, M 1/         Lietuvos bankas
* Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normos M   25
2015 08
27
2015 09
26
2015 10
30
2015 11
Lietuvos bankas
* Tarpbankinio skolinimo palūkanų normos M   8
2015 08
8
2015 09
9
2015 10
8
2015 11
Lietuvos bankas
Mokėjimų statistika K       6
2015-III
  Lietuvos bankas
Finansinių sąskaitų statistika K     8
2015-II
    Lietuvos bankas
Akcijų kainų indeksai D 2/         Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos bankas
Išorės sektorius
Mokėjimų balansas (ketvirčio) K   21
2015-II
    21
2015-III
Lietuvos bankas
Mokėjimų balansas (mėnesio) M3   14
2015 07
13
2015 08
12
2015 09
14
2015 10
Lietuvos bankas
Oficialiosios tarptautinės atsargos M2   7
2015 08 31
7
2015 09 30
6
2015 10 31
7
2015 11 30
Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas M2   10
2015 08 31
9
2015 09 30
10
2015 10 31
10
2015 11 30
Lietuvos bankas
Užsienio prekyba M3   9
2015 07
9
2015 08
6
2015 09
10
2015 10
Lietuvos statistikos departamentas
Tarptautinių investicijų balansas K   21
2015-II
    21
2015-III
Lietuvos bankas
Tiesioginės užsienio investicijos K     1
2015-II
    Lietuvos bankas
Bendroji šalies skola užsieniui K   21
2015-II
    21
2015-III
Lietuvos bankas
Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas K   28
2015-II
    28
2015-III
Lietuvos bankas
Grynoji šalies skola užsieniui K   21
2015-II
    21
2015-III
Lietuvos bankas
Valiutų santykiai D 3/         Lietuvos bankas
Duomenys apie gyventojus
Gyventojų skaičius Mt 4/         Lietuvos statistikos departamentas
* D - kasdieniai duomenys; jei kitaip nenurodyta, skelbiami tą pačią dieną.
M - mėnesiniai (arba mėnesio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.
M1 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per dvi savaites jam pasibaigus.
M2 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per savaitę jam pasibaigus.
M3 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 6-7 savaites jam pasibaigus.
K - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per ketvirtį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Mt - metiniai duomenys; turi būti paskelbti per 2 mėnesius ataskaitiniams metams pasibaigus.
** Pateikiamos datos, kada duomenys paskelbiami pirmą kartą. Laikotarpis (arba data), kurio duomenys skelbiami, nurodytas antroje atitinkamo langelio eilutėje.
 
1/ Aukcionuose parduotų Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas skelbiamas aukciono dieną.
2/ Duomenys atnaujinami kasdien. Lietuvos bankas, vykdydamas Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, savo svetainėje Internete pateikia nuorodą į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius svetainę.
3/ Valiutų santykiai skelbiami kasdien.
4/ DPSS apibrėžia tik metinių duomenų skelbimą.