Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2016 m. I ketv. 20,2 n4482/ff01_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) 2016 m. I ketv. 5,34 n4482/ff04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2016 m. gegužės mėn. 7,3 n4482/f05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2015 m. IV ketv. 67,8 n4482/ff07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2016 m. I ketv. 1,1 n4482/ff08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2016 m. I ketv. 1,7 n4482/ff09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis 2016 m. I ketv. 100,0 n4482/ff11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2016 m. I ketv. 3,4 n4482/ff12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2015 m. rugsėjo mėn. 30,0 n4482/ff13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. I ketv. duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2 Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

 4 Pašalinta sandorio tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo apskaitos veiksnių įtaka. 

Šaltiniai: ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2016-06-28