Finansinio stabilumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2015 m. IV ketv. 24,8 n4482/f01_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) 2015 m. IV ketv. 5,54 n4482/f04_lt_t.png
atsisiųsti
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2016 m. kovo mėn. 6,2 n4482/ff05_lt_t.png
atsisiųsti
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2015 m. IV ketv. 67,8 n4482/ff07_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2015 m. IV ketv. 0,9 n4482/f08_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2015 m. IV ketv. 1,6 n4482/f09_lt_t.png
atsisiųsti
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis 2015 m. IV ketv. 94,0 n4482/f11_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto kainų pokytis per metus 2015 m. IV ketv. 3,3 n4482/f12_lt_t.png
atsisiųsti
Būsto įperkamumo indeksas 2015 m. rugsėjo mėn. 30,0 n4482/ff13_lt_t.png
atsisiųsti

1 Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. I ketv. duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2 Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.

3 Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

 4 Pašalinta sandorio tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo apskaitos veiksnių įtaka. 

Šaltiniai: ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Atnaujinta 2016-05-05