Apžvalgos ir prognozės

Lietuvos ekonomikos apžvalga


Lietuvos banko rengiamose ekonomikos apžvalgose visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalgos publikuojamos nuo 2011 m. lapkričio mėn. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Seimui.

 • Naujausias numeris (PDF, 1474Kb)
 • Makroekonominės prognozės


  Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.

 • Naujausias numeris (PDF, 90Kb)
 • Finansinio stabilumo apžvalga


  Lietuvos banko Ekonomikos departamento rengiamos finansinio stabilumo apžvalgos yra skirtos analitiškai įvertinti šalies finansų sistemą, ypač daug dėmesio kreipiant į šalies bankų sistemos ir jos skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėtį. Archyve pateikiamos Lietuvos banko nuo 2006 m. rengiamos parengtos Finansinio stabilumo apžvalgos (FSA) ir 2001–2004 m. rengtos Lietuvos finansų rinkų apžvalgos (LFRA)

  Naujausias numeris

  Kredito įstaigų veiklos apžvalgos


  Kredito įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio bankų sektoriaus pelningumą ir efektyvumą, veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, bankų paskolų portfelį, kredito unijų ir Centrinės kredito unijos veiklą.

 • Naujausias numeris (PDF, 234Kb)
 • Bankų veiklos apžvalgos


 • Naujausias numeris (PDF, 325Kb)
 • Kredito unijų veiklos apžvalgos


 • Naujausias numeris (PDF, 465Kb)
 • Vartojimo kredito rinkos apžvalga


 • Naujausias numeris (PDF, 708Kb)
 • Mokėjimų rinkos apžvalga


  Mokėjimų rinkos apžvalgoje supažindinama su mokėjimų rinkos aktualijomis, tendencijomis ir numatomais pokyčiais. Apžvalgoje taip pat pateikiama Lietuvos banko nuomonė aktualiais mokėjimų srities klausimais.

 • Naujausias numeris (PDF, 936Kb)
 • Mokėjimo įstaigų veiklos apžvalgos


  Mokėjimo įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio mokėjimo įstaigų  sistemos plėtrą (išduotas naujas licencijas, planuojamas  teikti mokėjimo paslaugas ir kt.) ir mokėjimo įstaigų sistemą apibūdinančius finansinius duomenis (bendrą mokėjimo įstaigų atliktų mokėjimo operacijų apyvartą, įsiskolinimus už teikiamas mokėjimo paslaugas, pajamas iš mokėjimo paslaugų teikimo veiklos, jų dinamiką atitinkamu laikotarpiu) bei  informacija apie mokėjimo įstaigoms nustatytų veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymą.

 • Naujausias numeris (PDF, 396Kb)
 • Mokėjimų negrynaisiais pinigais apžvalgos


  Mokėjimų negrynaisiais pinigais apžvalgoje pateikiama mokėjimo negrynaisiais pinigais priemonių (kredito pervedimų, mokėjimo kortelių, tiesioginio debeto, čekių) struktūros, operacijų skaičiaus, operacijų vertės kaitos analizė ir kaitą lemiančios priežastys. Nagrinėjamas bankomatų ir kortelių skaitytuvų tinklas šalyje ir šių įrenginių naudojimas pasiimant grynuosius pinigus.

 • Naujausias numeris (PDF, 484Kb)
 • Elektroninių pinigų įstaigų veiklos apžvalgos


  Elektroninių pinigų įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio elektroninių pinigų įstaigų sistemos plėtrą (išduotas naujas licencijas, planuojamą vykdyti veiklą ir kt.) ir elektroninių pinigų įstaigų sistemą apibūdinančius finansinius duomenis (neapmokėtą elektroninių pinigų vidurkį, elektroninių pinigų įstaigų gautas pajamas, susijusias su elektroninių pinigų leidimu ir mokėjimo paslaugų teikimu, jų dinamiką atitinkamu laikotarpiu) bei informacija apie elektroninių pinigų įstaigoms nustatytų veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymą.

 • Naujausias numeris (PDF, 327Kb)
 • Lietuvos draudimo rinkos apžvalgos


  Apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolimesniam rinkos vystymuisi. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių vystymosi tendencijos. 

 • Naujausias numeris (PDF, 659Kb)
 • II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalgos


  Apžvalgos apima bendrą visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizę.

    

 • Naujausias numeris (PDF, 1174Kb)
 • Emitentų veiklos rezultatų apžvalgos


  Emitentų veiklos rezultatų apžvalgos rengiamos kas ketvirtį ir kas metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio emitentų finansinę būklę, veiklos rezultatus, santykinius rodiklius ir kita investuotojams svarbi informacija.

 • Naujausias numeris (PDF, 710Kb)
 • Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga


  Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga skirta namų ūkių finansinės būklės, jos ypatumų ir kaitos stebėjimui bei vertinimui.

 • Naujausias numeris (PDF, 715Kb)
 • Mokėjimo paslaugų sąnaudų tyrimo apžvalga


  Mokėjimo paslaugų sąnaudų tyrimo apžvalgoje pateikiami Lietuvos banko atlikto išsamaus bankų su mokėjimo paslaugų teikimu susijusių sąnaudų ir pajamų 2011 m. tyrimo rezultatai ir išvados. Tyrimas atliktas pagal metodiką, kuri buvo parengta vadovaujantis 2009 m. Europos Centrinio Banko ir ECBS bankų parengta mokėjimo paslaugų socialinių sąnaudų tyrimo metodika. Tyrimas apėmė grynųjų pinigų tvarkymo, mokėjimo kortelių, vietinių kredito pervedimų litais, kredito pervedimų eurais ir tiesioginio debeto operacijas. Apskaičiuotos tiesioginės ir netiesioginės konkrečiai mokėjimo paslaugai tenkančios bankų sąnaudos, nustatyta mokėjimo paslaugų sąnaudų struktūra pagal veiklas, pajamų už mokėjimo paslaugas ir sąnaudų santykis, vienos operacijos sąnaudos.

 • Naujausias numeris (PDF, 640Kb)
 • Mokėjimo paslaugų įkainių apžvalga


  Mokėjimo paslaugų įkainių apžvalgoje pateikiama mokėjimo paslaugų standartinių įkainių, taikomų fiziniams asmenims, dydžių kaitos analizė. Papildomai yra apskaičiuojama ir palyginama, kiek kainuotų skirtingi mokėjimo paslaugų krepšeliai skirtinguose bankuose.

 • Naujausias numeris (PDF, 678Kb)
 • Sprendimų dėl ginčų tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių apžvalgos


  2015 m. išnagrinėtų ginčų tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus ir dėl jų priimtus sprendimus, didžiausią dėmesį skiriant ginčams, kurie yra reikšmingi formuojant ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke praktiką.

 • Naujausias numeris (PDF, 491Kb)
 • Ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke apžvalgos


  Išnagrinėtų ginčų apžvalgose pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus.

 • Naujausias numeris (PDF, 383Kb)